Denna termin har vi  på Kyrkskolan, valt att rikta vårt språkutvecklande arbete åt språket i matematiken. Vi använder oss av Skolverkets modul Språk i  matematik åk 1-3. Arbetet med modulen inleddes med att vi tillsammans i kollegiet funderade över hur arbetet ska läggas upp. Sedan skrev vi individuella mål utifrån det primära och sekundära mål som är skrivna i vårt SKA-arbete kopplat, till de tre grundprinciper som modulen bygger på. De grundprinciperna är:

  • att undervisa genom sammanhang
  • att främja aktiv språkanvändning
  • att ge språklig stöttning

Det är svårt att på relativt kort tid skriva konkreta utvärderingsbara mål. Vi diskuterade lite tillsammans och sedan kom vi fram till att vi skrev målen på det sätt vi tänkte och att vi reviderar dem efterhand. Vi skrev även ner hur vi tänker att vi ska få syn på elevernas ökade kunskaper kopplade till ämnesområdet.

Primärt mål:

Lärarna ska få en större medvetenhet över språkets roll i matematiken så att undervisningen ar anpassad till de språkliga utmaningar eleverna möter i ämnet.

Sekundärt mål:

Eleverna ska få en ökad medvetenhet över språkets roll i matematik, de ska få en större förståelse för de begrepp som de möter. De ska få en ökad förståelse för problemlösning och strategier.

Det mål jag formulerade utifrån det primära målet är följande:

Att inför varje nytt område ta reda på elevernas förförståelse av de ämnesbegrepp och vardagsord som ingår i arbetsområdet.

För att vi ska få syn på både vårt och elevernas lärande har vi planerat in tre observationstilfällen inne hos en utvald kollega. Inför observationerna ska vi välja ut ett av våra mål som vår kollega ska observera. När vi genomför den lektion som ska observeras ska vi välja ut och koppla vårt lektionsupplägg till en av de grundprinciper som modulen bygger på.

Jag valde grundprincip ett, att undervisa genom sammanhang. Valet gjorde jag eftersom jag tycker det är svårt att undervisa genom sammanhang så här tidigt på terminen när många saker fortfarande är nya för eleverna. Det som är svårt är ju det jag behöver arbeta mest med för att kunna. Det är utanför min Comfort zone men ska bli en del av den.

När jag skulle genomföra den första lektionen som skulle observeras funderade jag mycket på mitt uppsatta mål. Jag tycker absolut att det är viktigt och kommer hålla fast vid det men känner att jag måste göra ett tillägg. Mitt andra mål är att jag ska ge eleverna explicit undervisning av de begrepp vi möter i vårt mattearbete och sätta in dem i kända sammanhang.

Det nya begrepp som skulle introduceras och tydliggöras var den Kommutativa lagen.

 

Kommutativa lagen:

Räknelag som säger att termerna (vid addition) och faktorerna (vid multiplikation) kan kastas om utan att resultatet förändras. Ordet kommutativ kommer av ett latinskt ord som betyder byta ut.

Jag inledde lektionen med att berätta om målet för lektionen och att berätta för eleverna varför min kollega satt i vårt klassrum och inte i sitt eget. Sedan berättade jag att inom matematiken finns det regler,lagar och begrepp som talar om hur olika räknesätt används och fungerar och att de är de samma överallt. Vi tittade på vår additionsskylt och gick igenom de olika begrepp och tecken vi använder inom additionen. Jag presenterade den Kommutativa lagen genom att skriva ordet på tavlan och sedan skrev jag upp ett par exempel på kommutativa par. Jag skrev mina exempel med hjälp av siffror och symboler och förstärkte genom att visa med hjälp av våra magneter.

Därefter tittade vi på det avsnitt i matteboken som tar upp begreppet. Där tog de upp fler exempel och visade tydligt med både bilder och symboler. Att få begreppet presenterat med hjälp av multimodala hjälpmedel ökar möjligheten för elevernas förståelse.

Till slut fick fem elever komma fram och dela upp sig på två olika sätt och vi skrev upp de termer som användes och summan av dessa. Sedan tittade vi på och jämförde termerna och summan och såg att oavsett vilken av termerna vi började med så var summan densamma.

När vi hade genomfört dessa olika moment fick eleverna arbeta med begreppet i matteboken.

Efter skoldagens slut satt min kollega och jag ner och jag fick feedback på lektionen. Hon tyckte genomgången var klar och tydlig, eleverna var engagerade och intresserade. Begreppet förklarades på mer än ett sätt men hon tyckte jag tog för få exempel framme på whiteboarden innan de fick arbeta i boken.

Idag när vi fortsatte vårt arbete med den Kommutativa lagen bar jag med mig hennes kommentar. Vi valde en annan summa som utgångspunkt och sedan delade vi upp summan i alla de kommutativa par som är möjliga. Efter det fick eleverna ut ett litet test för att jag lite kort skulle se om de förstod principen. Arbetet avslutades med att vi lekte en lek.

Leken gick ut på att de,  utifrån en given summa, skulle skriva en uppdelning och sedan skulle de hitta en kamrat som hade skrivit den andra delen av det kommutativa paret. Under leken spelade vi musik och när musiken tystnade skulle de fråga kompisen som stod närmst vilken uppdelning de gjort. Om de hade den andra uppdelningen i det kommutativa paret fick de går och sätta sig, annars fortsatte de att leta. Leken var mycket uppskattad och den gav värdefull information om att de hade förstått principen i den kommutativa lagen.

IMG_4401

När vi utvärderade dagen med hjälp av smileys var det övervägande glada miner, vilket bland annat motiverades med att det var kul att få ett test och att leka en mattelek. De tveksamma svaren motiverades till övervägande del till saker som mående och saker som vi inte kan påverka i skolan.

Jag tar gärna emot tankar och synpunkter på de mål jag skrivit.

 

Annonser