Denna veckan har vi börjat använda Kiwiböcker som ett komplement i elevernas lästräning. Kiwimetoden har sitt ursprung i Nya Zeeland och den tränar både muntligt tal, läsning och skrivutveckling.

I vår klass är det stor spridning inom läskunnigheten. Vi har en grupp elever som läser med flyt och vi har en liten grupp som inte har knäckt koden. Där emellan har vi elever som ljudar ihop orden men ännu inte läser med flyt.

Kiwiböckerna finns i tre olika nivåer med olika svårighetsgrad. Vi väljer noggrant ut vilka böcker vi ska använda utifrån elevernas olika behov. Vid valet av böcker är det även viktigt att innehållet väcker elevernas intresse. Att lära sig läsa är en process som kräver hårt arbete och därför är det viktigt att texterna är intressanta och inbjuder till att läsas.

När vi använder Kiwiböcker i läsningen börjar vi med att titta på framsidan. Vi tittar noga och pratar om vad vi ser. Alla i gruppen, 5-6 elever, är med och tittar sedan går vi laget runt och alla får berätta vad de ser. Vi stannar kvar vid bilden en lång stund och eleverna märker efter en stund att de ser mer ju längre och noggrannare de tittar. Kiwifågeln som finns nere i det högra hörnet är en av de saker de ser och vid första tillfället pratar vi om den och varför den finns på alla böckerna.

Innan vi börjar läsa i boken tittar vi efter vem som är författare till boken, vem som har illustrerat boken och vi uppmärksammar att böckerna är översatta från engelska till svenska.

När det är dags att börja läsa i boken läser jag först texten och eleverna följer med i sina böcker, sedan läser eleverna texten.

Till varje bok finns en tydlig instruktion till läraren om bokens handling och på vilket sätt de är tänkta att arbetas med. Eleven lär sig genom kiwimaterialet att uppmärksamma skrivregler och träna lässtrategier.

Det är första veckan vi läser i  kiwiböckerna och därför har vi bara hunnit titta och fundera kring bilderna och läsa texten. Vid nästa tillfälle kommer vi att titta närmre på texten för att se hur den är uppbyggd. Vi kommer att leta efter vanligt förekommande ord, olika skrivtecken med mera. Ofta finns det ord som återkommer på varje sida i böckerna. Bilderna och texten hänger tätt ihop och det kommer vi också att titta närmre på.

De böcker vi har valt ut denna vecka handlar bland annat om Gamle Tuatara, en reptil som är släkt med dinosaurierna, till Elena som bakar tortillas och Kungen på berget, som är en fabel. Utbudet är stort och genrerna många. Eleverna tycker att böckerna är spännande och de ser fram emot att få göra uppgiften som tillhör boken. Till varje bok finns det en uppgift som knyter an till det lästa på olika sätt.

 

 

Annonser