Vi har börjat använda diktamen som ett led i vår stavningsträning. Min kollega har haft   diktamenstest  varje fredag under ett par terminen och föräldrar, till elever i min klass, undrade om inte vi också kunde ha det. Jag har varit tveksam till diktamen tidigare men funderat över dess vara eller icke vara och kommit fram till att vi kan prova det som en del i skriv och stavningsträningen. Den största anledningen till att jag ändrade mig var att mina elever ville pröva det.

Vårt diktamensarbete går till så att jag har valt ut en kort text med ord som är vanligt förekommande för eleverna, men där stavningen i vissa fall bjuder ett motstånd. Eleverna får ut ett papper med texten och sedan läser jag den högt och de följer med. Efter det läser eleverna själva igenom den enskilt eller i par. Därefter får eleverna lyfta fram ord som de tycker är svåra. Det kan vara att de är svåra att läsa, svåra att stava eller vars betydelse är okänd för dem. De ord de lyfter fram skriver jag upp på tavlan och sedan tittar vi på dem gemensamt.

Vi tittar på stavningen och funderar på om vi känner till någon strategi som kan hjälpa oss med den, exempelvis enkel och dubbelkonsonant. Där har vi lärt oss att regeln är att vid enkel konsonant låter vokalen som i alfabetet, lång vokal, /ā/ och när den inte låter som i alfabetet, kort vokal a, ska det vara dubbelkonsonant. Ibland får vi hjälp av den eller andra regler men en del ord följer inte reglerna, till exempel cykel, ett vanligt ord där en elev uppmärksammade oss om att regeln inte stämmer. Då tränar vi på det och lär oss att det är ett undantag som vi får memorera. En annan strategi vi tränar på är att dela upp långa ord i dess stavelser för att ”höra” stavningen. Ett ord som många elever tycker är svårt att stava är bibliotek. Till vardags uttalar vi ofta ordet som ”biblotek” och det är därför viktigt att uppmärksamma eleverna på den korrekta stavningen. När vi skulle lära oss stava ordet bibliotek gjorde vi som man ofta gör i förskolan, vi klappade stavelserna och lyssnade noga på ordet. Fyra stavelser: bi-bli-o-tek, bildar tillsammans den korrekta stavningen.

För mig som lärare är det nyttigt att stanna upp och lyssna in eleverna för att förstå och utveckla det eleverna fastar vid. För mig är det självklart att cykel inte stavas med ck och har lärt mig hur bibliotek stavas men det är svårt och kräver mycket träning för en del elever. Ett annat sätt för eleverna att ta till när de är osäkra på hur ett ord stavas, är att skriva ordet på flera olika sätt och se vilket som ser rätt ut. Det handlar om igenkänningsfaktorn av vanligt förekommande ord som eleverna stött på upprepade gånger. Jag visade dem hur jag gör när jag står framme vid whiteboarden och blir osäker på ett ords stavning. Det hjälper de som ibland blir osäkra och inte vill göra fel framför kamraterna.

Arbetet med diktamen startar på tisdagen och på fredagen är det ”prov”. Flera utav eleverna vill gärna ha prov, men inte alla. Vi har pratat om detta i klassen och lyft fram att det inte är någon tävling, utan ett sätt för eleven själv att få syn på sitt lärande och då tyckte alla att det var okej. Efter testet går vi igenom meningarna för mening. Jag ber olika elever komma fram och skriva en av meningarna på tavlan och sedan tittar vi tillsammans om orden är rättstavade. Om något ord är felstavat får en kompis hjälpa till och berätta hur det ska stavas.

Detta arbete startade vi ett par veckor in på terminen men vi tycker oss redan se ett ökat intresse och en begynnande medvetenhet kring stavning. Eleverna tycker det är svårt men kul.

 

 

Annonser