Denna termin har jag haft svårt för att få till en långsiktig terminsplanering i de olika ämnena. Orsakerna har varit många bland annat att schemat inte var färdigt vid terminsstarten, ny kollega i klassrummet och att jag själv haft svårt för att få en helhetsbild av terminens arbetsområden. Vad händer då? Jo arbetet framskrider med hjälp av kortsiktiga planeringar oftast på veckobasis och med hjälp av strukturen i de läromedel vi använder. Ingen katastrof men det ger hela tiden en känsla av att inte riktigt ha grepp om arbetet och det blir svårare för min kollega, som bara är i klassen en del av dagen, att känna sig inkluderad i arbetet.

Varje vecka träffas arbetslaget i lärlagsmöte men tiden där räcker inte till för att på djupet sättas sig in i alla de arbetsområden som pågår samtidigt och att planera upp hela terminen. Följden har blivit att vi är tre lärare som enskilt planerat vår verksamhet. I morgon är det dags för nytt lärlagsmöte och nu känner vi att det är dags att tillsammans få en tydlig struktur på vårt arbete.

Till vår hjälp kommer  vi bland annat att använda Hanna Fred Åhlanders blogginlägg där hon generöst delger hur hon tänker när hon planerar och hur deras läsårsplan är upplagd.

Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O

Vi har en utarbetad plan för arbetsområdena i  So och No den är till hjälp för oss i det fortsatta planeringsarbetet. Matematiken och svenskan är i nuläget de områden som är i störst behov av långsiktig planering, de blir vårt fokusområde imorgon.Lärandemålen och det centrala innehållet är klara i båda ämnena men läromedlen behöver diskuteras och kompletteras och en långsiktig gemensam läsårsplanering ska göras.

När läsårsplaneringen är på plats ger det en god överblick av de olika arbetsområdena, När? vi ska arbeta med dem och vi kan bjuda in eleverna att vara delaktiga i Hur? vi ska arbeta med dem. Som ytterligare stöd i vårt planeringsarbete använder vi oss av Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen från Skolverket.

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2698.pdf%3Fk%3D2698

Förra terminen fick vi till en bra gemensam planering och det kommer vi att få även denna termin det har bara tagit längre tid denna gången.

Bilden är hämtad på Ulrika Elissons blogg:http://www.ulricaelisson.se/ där hon frikostigt delar med sig av bland annat denna bild som kommer från hennes kunskapsvägg.

Annonser