Efter att i helgen följt en tråd som  handlade om matematikundervisning började jag fundera över min egen undervisning inom matematiken. Hur gör jag för att alla ska utmanas på sin nivå och få stöttning för att ta steget till nästa nivå?

Spridningen på kunskapsnivå är stor i min klass. Jag har elever som är snabba i huvudräkning men tycker problemlösning är både jobbigt och svårt. Elever som älskar problemlösningsuppgifter men tycker att arbetet i matteboken är jättetråkigt och ibland även svårt och så vidare. Undervisningen ska vara varierad och anpassas efter såväl klassen som individen.

 I läroplanens övergripande mål och riktlinjer står det att läraren ska

  • organisera och genomföra arbetet så att eleven

utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,
– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#anchor4

i kursplanen för matematik står det bland annat att

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.  (Lgr11)

För att möta alla på sin nivå och för att få till en varierad undervisning använder vi mattebok och mer än en sort. Min erfarenhet är att de olika matteböckerna erbjuder olika variationer och nivåer inom de olika matematikområdena. En bok har bra problemlösningsuppgifter en annan har bra geometriuppgifter och så vidare.  Det är en omöjlighet att köpa in alla olika sorter till alla elever men att köpa in en klassuppsättning av en sort och sedan komplettera med extra böcker på olika nivåer fungerar.

img_2450

Att endast arbeta med matematik i en bok räcker inte. Ämnet kräver en mix av laborativt arbete, problemlösningsuppgifter, färdighetsträning som med fördel tränas i matteboken varvat med olika sorters matematikspel och begreppsförståelse.  Även olika arbetssätt är viktigt att få möjlighet att arbeta såväl enskilt som i par eller grupp och att tänka tillsammans.

Min matematikundervisning innehåller gemensamma genomgångar i uppstarten av nya arbetsområden men även i uppstarten av en ny lektion. I ett nytt arbetsområde blir genomgången oftast lite längre eftersom jag först visar målet med arbetet och sedan visar exempel på hur det går till att lösa uppgifter inom arbetsområdet. Sedan tittar vi tillsammans och eleverna får ofta komma fram och prova på att lösa någon uppgift inom arbetsområdet. Först därefter är det dags för dem att arbeta i matteboken alternativt med en uppgift de fått ut. På alla våra lektioner (om det inte är en specifik enskild uppgift) är möjligt för eleverna att sätta sig tillsammans och arbeta i par eller grupp. De flesta eleverna väljer att sitta några stycken tillsammans och arbeta enskilt men att diskutera olika strategier och lösningar med kompisarna när de känner att det behövs.

Vi arbetar aktivt med eleverna lärresurser för varandra och de stannar ofta upp och frågar spontant om kompisen behöver hjälp när de ser att det går trögt. Eftersom alla arbetar i sin egen takt med ett material som är anpassat kan även elever som behöver kämpa med vissa moment känna att de kan lära andra inom andra moment där de kommit längre eller känner sig säkrare.

Vi arbetar ofta med gemensamma problemlösningsövningar. Då använder vi EPAmodellen och det fungerar mycket bra. Ibland använder eleverna sina miniwhiteboards och visar upp sina lösningar och vid andra tillfällen kommer de fram och löser problemet på tavlan.

 

Vi startar och avslutar ofta dagen med lite huvudräkning, olika talföljder eller en kort problemlösningsuppgift. Det finns all anledning att stanna upp och granska den egna undervisningen och detta var ett sånt tillfälle. Det går aldrig att slå sig till ro och tro att nu gör vi så här och det fortsätter vi med termin för termin. Eleverna utvecklas i olika takt justeringar och ändringar måste göras efter hand som det sker, det är en del av läraryrkets utmaningar och det som gör det så intressant och roligt.

 

Annonser