På terminens uppstartsdag fick vi exempel på hur drama och ämnesintegrerat lärande kan sammanföras och hur lärandet kan spridas vidare genom exempelvis en musikal som alla på skolan kan få del av. Vi fick även Specialpedagogisk tidskrift nr 2 2015, i vår hand för att få möjlighet att läsa den inspirerande text Fredrik Andersson, dramapedagog och förskollärare på Roslättskolan i Svedala har skrivit. Det är efter att jag läst hans text som jag funderar kring att lära genom upplevelse i detta blogginlägg. Vår rektor har som ambition att vi ska arbeta mer ämnesintegrerat och vi är många som ser fördelar och vinster med det.

Varför jobba ämnesövergripande?

I Lgr -11  2.2 står att:
Läraren ska
– stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan
– ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel
– samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.
Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven
– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,
– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.
“Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud”

Läs mer om ämnesövergripande, tematiskt arbete i vår förstelärare Ankis blogginlägg där hon bland annat beskriver anledningen till fyrornas ämnesintegrerade arbete så här:

Vi väljer att jobba tematiskt ämnesövergripande för att:
få helhetssyn på elevernas kunskapsutveckling,  eleverna ska få djupare förståelse, eleverna ska få fler infallsvinklar och utveckla sina förmågor att analysera, kommunicera, reflektera, lära och använda nya begrepp, hantera information och tänka källkritiskt, undervisningen blir mer verklighetsanknuten med fler levande källor. När vi använder estetiska lärprocesser blir arbetet mer varierat, och alla elever hittar olika sätt att uttrycka sig. Samarbete över klassgränserna ger gemensamma upplevelser och stärker samhörigheten i årskursen. Arbetet  blir mer LUSTFULLT!

Likaså säger Vygotskij  ska det finnas ett samband mellan skolan och det verkliga livet. Vygotskij angav ett perspektiv på kunskapsutveckling som han kallade socialkonstruktivism där han anser att omgivningen (samhällsstrukturen) och samspelet mellan andra (människor, omgivning, naturen, mm) är avgörande för individens utveckling och prestation. Kunskapsutveckling sker alltså inte enskilt hos individen utan mellan individer i ett samspel. http://1larare.svedala.se/olika-ett-amnesovergripande-arbete-om-allvarliga-saker-pa-ett-lustfyllt-satt-utifran-billy-elliot/

Vi som arbetar i trean arbetar också ämnesintegrerat men har inte vävt in det tematiska arbete lika tydligt som lärarna i fyran. Under höstterminen kommer vi att utöka det tematiska arbetet bland annat under arbetsområdet med Stenåldern som ligger framför oss. Under det arbetet hoppas vi kunna besöka Skateholmsutställningen på Trelleborgs museum. På Trelleborgs museum har de ett pedagogiska upplägg att blanda teori med att praktiskt testa och prova på, vilket är ett sätt att lära genom upplevelse och få del av samhällets kulturutbud.

Att lära genom upplevelse kan även handla om att, som vi gjorde i tvåan, gå ut och under promenaden i närområdet uppmärksamma olika trafikföreteelser. Vi letade trafikskyltar som vi sedan tog reda på vad de betydde, vi tittade och funderade över skillnaden mellan bevakade och obevakade övergångsställen, gång och cykelbanor med mera. Under promenaden fotograferade eleverna skyltar och annat och sedan arbetade vi vidare med vårt material och de frågor som uppstod i klassrummet. Många frågor handlade om de skillnader som finns i trafiken beroende på om du bor i ett tätbebyggt samhälle eller som många av våra elever ute på landet. På förskolorna och i förskoleklass har de ofta utedagar där de naturupplevelser och fynd som görs bearbetas på olika sätt när de kommer tillbaka till förskolan eller skolan, det arbetssättet vill vi få in mer av i höst. Vi ska fortsätta vårt skrivsamarbete med Tegelbruketsförskola och i det samarbetet ser vi framemot att det ämnesintegrerade arbetet får plats.

Annonser