Inför planeringen av nästa termins arbete utvärderar vi de arbetsområden vi arbetat med under denna termin och funderar över vad vi lärt oss. Vi startade med att eleverna fick fundera över vad vi arbetat med, inom de olika ämnesområdena, under terminen. Listan blev lång och den kompletterades i efterhand. Det blev intressanta diskussioner när vi tittade på den första listan och såg hur ojämn fördelningen var mellan de olika ämnena.

Matematiken var det ämne som fick flest poster. Eleverna kom fram till att det berodde på att matematiken innehåller många olika delmoment. Inom svenskämnet ligger fokus fortfarande på läsning och skrivning, vi läser och skriver olika texter och väver in SO och NO ämnena men eleverna uppfattar inte riktigt skillnaden.

Som ett led i utforskandet av det faktiska lärandet har jag gjort ett självskattningsformulär  kring matematikmålen, som eleverna ska fylla i. Formuläret är baserat på förmågorna och kunskapskraven i matematikämnet och är en del i elevernas träning i metakognition. Eftersom det är första gången de får ett Google formulär, kommer vi att fylla i det tillsammans och sedan gå igenom formuläret tillsammans för att få syn på lärandet och på vilka bitar det är som inte är på plats ännu.

https://se.linkedin.com/in/marie-carlsson-84285bb0

När jag gjorde formuläret var jag ganska nöjd med formuleringarna och tyckte formuläret var tydligt genom de exempel som finns med. När jag genomfört självskattningen tillsammans med eleverna, läst alla punkter för dem och förklarat dem så ser jag flera brister: flera upprepningar, otydligt exempel på något ställe och så vidare.

Under terminen har vi pratat om de olika matematiska begreppen, skrivit dem i vår expertordlista, men inte använt dem konkret. Det krävdes många förtydliganden och fler exempel för att eleverna skulle förstå vad de olika punkterna konkret innebar.

Jag kommer att använda mig av denna metoden oftare framöver för jag ser tydliga vinster med den, för både mig och eleverna. Eleverna blir påminda om vilka förmågor de ska utveckla och vilka mål vi jobbar mot. Jag får ökad insyn i elevernas lärande och deras tankar kring lärandet, vilket är viktigt.

All planering ska utgå från elevernas befintliga kunskaper, för att detta ska ske på bästa sätt krävs det att jag som lärare vet var de befinner sig kunskapsmässigt. Formuläret är ett värdefullt verktyg i införskaffandet av detta.

 

Annonser