Av en slump hittade jag boken Lyckas som lärare (Kimber 2009) i vårt konferensrum, när jag letade efter en annan bok. Jag blev nyfiken och läste på baksidan av boken, där stod det bland annat. ”I boken får du många praktiska exempel och konkreta tips och ger en god grund för dig som vill utvecklas och lyckas som lärare”. Tänk att få denna bok i handen när du är alldeles ny som lärare, vilken källa till inspiration och goda råd.

Att vara lärare är komplicerat, det tar tid att finna sin egen roll och att hitta den struktur och det arbetssätt som passar en själv och den grupp man arbetar med bäst.Jag vet inte om de som går direkt från lärarutbildningen behöver den här boken lika mycket som jag gjorde och delvis gör, men för mig som gick utbildningen och sedan arbetade på förskola i sju år, innan jag började arbeta som lärare, hade den varit guld värd. Boken tar upp de viktiga bitarna, de som egentligen är självklara men de som jag ibland hade behövt hjälp med. Jag visste vad jag skulle göra men Hur? hade jag behövt hjälp med,exempelvis hur  möter vi de elever som har svårt att sitta still, hur får vi dem att sluta prata eller att komma in när rasten är slut, att lägga fokus på det positiva och undvika tjat.

När Ann-Marie Körling gästade PedagogiskPub i Lund nu i maj pratade hon om att vi så lätt ramlar  i fällan att fokuserar på det som inte fungerar.Hon tog exempel på hur det kan låta vid en lektionsstart. Lägg undan pennan, sitt still, sluta prata och så vidare. Tjat som inte leder till det vi vill utan ofta bidrar till att fokus hamnar där det inte ska.

Boken lyfter bland annat vikten av att läraren ligger steget förre genom tydlig   målsättning och planering, vikten av en bra inledning och avslutning av lektionen. Jag hade erfarenhet av att planera och genomföra aktiviteter i förskolan, inom samma ämnen som i skolan men det är stor skillnad mellan genomförandet i skolan och förskolan. I förskolan finns inga uppnåendemål och miljön är mer tillåtande. I skolan är det hela tiden ”skarpt läge” och därför hade det varit till stor hjälp för mig att få tillgång till exempel på tydlig struktur och planering.

I boken finns bra exempel på hur viktigt det är hur vi gör när vi uppmanar eleverna, att vi behöver vara tydliga och undvika för långa uppmaningar. Att reglerna i klassrummet är till för att arbetet ska fungera och att det är viktigt att uppmuntra när reglerna följs. Jag fastnar för uppmaningen att vi ska ta dem på bar gärning när de gör något bra, att lyfta och uppmuntra det. Vi måste klargöra vad som händer om man bryter mot regler, det vill säga vad konsekvensen blir, inte tänka bestraffning. Viktigt också att lyfta fram glädjen och att använda sig av humor för att få ett bra klassrumsklimat och känslan att det är roligt att komma till skolan.Att lyfta det som är viktigt, det som fungerar och är bra medvetandegör eleverna om vad de gör som är bra och det skapar ett positivt klimat och positiva förebilder.

För att eleverna, framförallt i de yngre skolåren, ska orka hålla fokus hela lektionen kan det vara bra att planera in små rörelsepauser eller att möjliggöra rörelse för de elever som har extra behov av detta. Massage och avslappningsövningar kan också läggas in. Vi måste gå med och inte emot eleverna genom att visa att vi lyssnar och visa att deras tankar är viktiga.

I boken lyfts det upp att vi som lärare är förebilder och vi behöver visa eleverna att miljön i skolan är vår gemensamma och att vi måste vara rädd om den och hjälpas åt att hålla i ordning i den. Vi måste möta eleverna med positiva förväntningar och undvika medvetna eller omedvetna sänkningar av eleverna.

Vi måste lägga vikt vid att se alla elever varje dag och fokusera på det som  fungerar, detta gäller inte bara i skolan utan även i kontakten med föräldrarna. I hem- eller veckobreven ska vi lyfta fram det som fungerar i klassen så föräldrarna känner sig trygga med oss som lärare och att de ser att arbetet flyter på som det ska.

I boken ges exempel på användning av loggbok som kommunikationsform mellan lärare och elev i syfte att se alla.Det beskrivs hur presentationer, som eleverna gör av av sig själva eller av en klasskamrat, genom exempelvis fotografier, har som syfte att synliggöra alla för varandra. Ett sätt att stärka gruppkänslan.

På mer än ett ställe i boken lyfts det fram hur viktigt det är att vi fokuserar på det som är bra för att få ett positivt klassrumsklimat. Vi ska uppmuntra och berömma eleverna för det som är bra, tydligt och konkret, så de vet vad de ska fortsätta med och indirekt vad de ska låta bli. Basen ska alltid vara positiv förstärkning.

IMG_2229

Det lyfts det flera gånger fram det självklara, som i vardagen lätt tappas bort, att det är bättre att uppmuntra till att försöka göra rätt än att lyfta fram det som gick fel. Vi kan säga Ja istället för Nej när eleverna frågar efter saker om vi lägger fram sakerna rätt, till exempel -Ja, det ska du få göra, men först måste du…Vi ska ställa krav på eleverna men på rätt sätt och på rimlig nivå.

Sista delen av boken handlar om konflikthantering och strategier som gör att eleverna på sikt klarar att lösa de flesta konflikter själva. Det ges exempel på hur en lärare vände situationen i en klass där tilltron till lärarna inte fanns bland annat på grund av många lärarbyten. Här finns också på åtgärdsprogram och mallar på framgångsjournaler som kan användas till enskilda elever eller till en hel klass.

En bok som erbjuder information och inspiration om många av de saker som vi vet uppstår i arbetet i en klass, som jag som ny hade haft stor glädje av. Att få bekräftat att mycket av det som beskrivs även händer erfarna lärare och vilka strategier de använder för att undvika och lösa problemen.

Efter sommaren kommer det ut nya lärare på många skolor tipsa dem gärna om den här boken. Den är lättläst och var och en tar till sig och använder den på det sätt den behöver, gärna i samtal med erfarna kollegor.

Mycket av det som tas upp i boken kring gruppdynamik och föräldrasamverkan hade jag god erfarenhet av från förskolan men som ny lärare utan den erfarenheten är boken ett bra stöd för vad man behöver tänka på i kontakten med eleverna och föräldrarna.

 

 

Annonser